header banner

รายละเอียด

     มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ตามมาตรฐานสากลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางด้านธุรกิจการบิน มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ บุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้ง สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สาขาธุรกิจการบิน เป็นแห่งแรกของประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา จุดเด่นของศูนย์ฯ คือความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตให้มีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีจุดเด็น 7 ประเด็น ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7

เน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพด้านธุรกิจการบินและมีการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะระหว่างเรียนที่หลากหลาย หลักสูตรมีความทันสมัย ครอบคลุมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบิน และอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง

เน้นการสร้าง “บุคลิกภาพดี” ให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของศูนย์ฯ และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยการสร้าง “บุคลิกภาพภายนอก” ให้สะดุดตา ประทับใจเมื่อแรกเห็น โดยมีกระบวนพัฒนาบุคลิกภาพและดูแลการแต่งกาย เสื้อผ้า หน้า ผมของนักศึกษาให้ดูดี มีรสนิยม ถูกระเบียบ ได้มาตรฐานความเป็นสวนดุสิต และสร้าง “บุคลิกภาพภายใน” ให้นักศึกษามีจิตใจที่ดีและมั่นคง ด้วยกิจกรรมการฝึกสมาธิที่ไม่ใช่การเน้นความเคร่งศาสนา (Religiosity) แต่เน้นการฝึกทางจิตวิทยา (Psychological training) มุ่งให้นักศึกษามีสติ มีหลักคิดในการทำความเข้าใจคุณค่าชีวิต มีทักษะการแก้ปัญหาชีวิต สร้างความตระหนักรู้ในตัวเอง (self-recognition) นับถือตัวเอง (self-esteem) และเคารพตัวเอง (self-respect) อันจะเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติรู้คิด และประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน

เน้นการสร้าง “สุขภาพดี” ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันของนักศึกษาและคณาจารย์ทุกวันในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพราะการมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข

มีเครือข่ายพันธมิตรข้อตกลงกับสถานประกอบการในการฝึกงานด้านธุรกิจการบิน และมีโอกาสได้งานทำหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจการบิน ประกอบด้วย บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ดับบลิวเอฟเอส พีจคาร์โก้ จำกัด บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทพัทยา เอวิเอชั่น จำกัด บริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด บริษัทคิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และเครือข่ายสถานประกอบการด้านธุรกิจการบินหลายสถานประกอบการ

บัณฑิตได้ทำงานในบริษัทสายการบินและธุรกิจโรงแรมชั้นนำในระดับประเทศและในระดับสากล เช่น เช่น Thai International Airways Qatar Airways Egypt Air Gulf Air Air Asia JAL Airways Jetstar Airways, Nok Air Korean Air Newgen Airways Orient Thai Airlines China airlines Thai Smile Airways Thai AirAsia X Siam Air Emirates Airlines Thai Lion Air Bangkok Airways Spring Airline Thailand Lufthansa Oman Air All Nippon Airways (ANA) EVA Air Thai Airways China Eastern Airlines, Qatar Airways Etihad Airways และในส่วนของโรงแรมได้แก่ Intercontınental HuaHin Grand Sheraton Hilton HuaHin Resort and Spa Dusıt Thani HuaHin โรงแรมชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท เป็นต้น


ปริญญาโท:
บธ.ม. การจัดการการบิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
วท.บ. สถิติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. พนารัตน์ ศรีแสง

ปริญญาเอก:
Ph.D. Aerospace Engineering
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University), Melbourne, Australia

ปริญญาโท:
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
M.Sc. Tourism and Hospitality Management
Bournemouth University, United Kingdom

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท:
M.B.A. Hospitality Management
Victoria University, Australia

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท:
M.M. Master Of Management
Technological University of the Philippines


1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)
2. พนักงานบริการ และต้อนรับภาคพื้น (Ground Attendant)
3. พนักงานบริการในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)
4. พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Airline Reservation and Ticketing Officer)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินfooter banner