header banner

รายละเอียด

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ เน้นการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ บูรณาการความรู้แบบพหุศาสตร์ มีความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบหลอมรวมสื่อ ทำงานได้หลากหลายอย่างเป็นมืออาชีพด้วยความสุข มีสุนทรียะในศิลปะสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานต้นทุนความเป็นไทยและนำเสนอสู่สากล สิ่งสำคัญคือการมีสุขภาพกาย จิต สังคมดีด้วยศาสตร์ทางสุขภาวะ พร้อมเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ด้วยการผสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) UUM ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยกวางสี (Guangxi University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเชื่อมโยงนวัตกรรม สื่อ ธุรกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและเศรษฐกิจชาติอย่างยั่งยืน

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร

1.เน้นการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ บูรณาการความรู้แบบพหุศาสตร์
2.มีความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบหลอมรวมสื่อ ทำงานได้หลากหลายอย่างเป็นมืออาชีพด้วยความสุข
4.มีสุนทรียะในศิลปะสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานต้นทุนความเป็นไทยและนำเสนอสู่สากล
5.การมีสุขภาพกาย จิต สังคมดีด้วยศาสตร์ทางสุขภาวะ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับ มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) UUM ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยกวางสี (Guangxi University) สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ

1. School of Multimedia Technology and Communication มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย
2..สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. บริษัท อะมีบาฟิล์ม จำกัด
4. บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
5. มูลนิธิเบาะแส (เพื่อความเป็นธรรมในสังคม)
6. บริษัทไท-บ้านแจม จำกัด
7. บริษัท เคออส ธีโอรี่ จำกัด
8. บริษัท แมดทูดาแม็กซ์ จำกัด
9. .บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
10. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
11. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
12. สถาบันอิศรา
13. สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
14. บริษัท ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค จำกัด
15. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร

  • - รางวัล Special Prize ระดับนานาชาติ ในวันงาน "วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557
  • - บทความวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อต่างวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดหนองคาย
  • - ที่ปรึกษาธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์
ปริญญาเอก:
กจ.ด. การจัดการการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท:
นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี:
นศ.บ. วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร

  • - เชี่ยวชาญในการเขียนข่าวและรายงานข่าว  การสร้างสรรค์ภาพทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ในเชิงธุรกิจ
  • - ศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับชุมชน วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
  •  นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยเหลือสังคม
ปริญญาเอก:
กจ.ด. การจัดการการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท:
ค.อ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท:
นศ.ม. นิเทศศาสตรพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ขจิตขวัญ กิจวิสาละ

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยด้านการสื่อสารอาหาร การสื่อสารละครโทรทัศน์

ปริญญาเอก:
นศ.ด นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ว.ม. สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีการบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี:
ว.บ สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ภูชิตต์ ภูริปาณิก

  • - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสาธารณะ
  • - มีประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องหนัง
ปริญญาเอก:
นศ.ด นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาโท:
นศ.ม นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี:
นศ.บ โฆษณา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์

ชุษณะ จันทร์อ่อน

  • - เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อ
  • - ที่ปรึกษาธุรกิจ SME (ฟาร์มไก่ชน)
ปริญญาโท:
นศ.ม. การสื่อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาตรี:
ศศ.บ นิเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต


1.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสร้างสรรค์เนื้อหา (content creator)
2.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการรีวิวออนไลน์ (Blogger) รีวิวแบรนด์ (brand reviewer)
3.ผู้สื่อข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล
4.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสร้างสรรค์รายการ
5.ผู้ประกอบการธุรกิจ Modeling
6.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตสื่อ นักวิเคราะห์สื่อ
7.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสร้างแบรนด์อีเว้นท์ แบรนด์สถานที่ แบรนด์องค์กร แบรนด์หน่วยงาน แบรนด์บุคคล การจัดการชื่อเสียงและภาพลักษณ์ Celebrity Relation, Image maker
8.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (event organizer)
9.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านกราฟิกดีไซน์ ถ่ายภาพ
10.ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
11.ผู้ประกอบการธุรกิจ นักออกแบบกิจกรรมหรือผู้ผลิตรายการด้านการสื่อสารสุขภาวะ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยอุตระ (Universiti Utara Malaysia) UUM ประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยกวางสี (Guangxi University) สาธารณรัฐประชาชนจีนfooter banner