header banner

รายละเอียด

     อุตสาหกรรมอาหาร เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเห็นได้จากอัตราการขยายตัว และเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารที่เพิ่มขึ้น และจากวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อุตสาหกรรมผลิตอาหารพร้อมบริโภค เช่น อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น การผลิตบุคลากรที่มีทักษะปฏิบัติในการประกอบอาหารในเชิงอุตสาหกรรม และมีความรู้ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการนี้ โดยหลักสูตรออกแบบให้มีการบูรณาการ หลักการทางวิทยาศาสตร์ กับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประกอบอาหารตลอดทั้งระบบการผลิต รวมทั้งศาสตร์ด้านการเป็นผู้ประกอบการ

เกณฑ์การรับสมัครจุดเด่นของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรที่สร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะปฏิบัติในการประกอบอาหารระดับอุตสาหกรรม
2. เป็นหลักสูตรที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายนอก และภายในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างประสบการณ์และความชำนาญด้านการปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา
3. มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย (Excellent center) ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาได้สัมผัสจากประสบการณ์จริง ได้แก่ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป โรงน้ำดื่มดุสิตา โฮมเบเกอรี ครัวสวนดุสิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ครัวดุสิตนฤมล และโรงแรมสวนดุสิตเพลส
4. เป็นหลักสูตรที่บูรณาการ ศิลปศาสตร์ด้านการประกอบอาหาร ร่วมกับวิทยาศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีรายวิชาเรียนที่มีความแตกต่าง และหลากหลายให้นักศึกษาเลือกได้ตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่
- กลุ่มวิชาการประกอบอาหาร
- กลุ่มวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- กลุ่มวิชาบริหารจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
6. เป็นหลักสูตรที่สร้างเชฟสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่มีความสามารถทางการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมการบริการ และการผลิตอาหารปริมาณมากสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
7. มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. นราธิป ปุณเกษม

ปริญญาเอก:
วท.ด. เทคโนโลยีทางอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
วท.ม. เทคโนโลยีทางอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
วท.บ. เทคโนโลยีทางอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก:
วท.ด. เทคโนโลยีทางอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี:
วท.บ. ทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศนียบัตร:
Associate degree in Culinary Arts
Schoolcraft College

ประกาศนียบัตร:
Culinary Baking and Pastry Arts Certificate
Schoolcraft College

ปริญญาโท:
MBA Master of Management
Cambridge College

ปริญญาตรี:
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท:
คศ.ม. คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศนียบัตร:
Certificated Hotel Management program
College of food, Moat House Hotel, Birmingham, England

ประกาศนียบัตร:
Certificated Hospitality Marketing and Wine course, Bilderbery Kasteel’t Kerckebosch Hotel/Vakschool
Wageningen Rijn Lijssel College, Netherland

ประกาศนียบัตร:
Certificated Hospitality Access Program in Food Production Operation
Dusit Thani College, Bangkok, Thailand

ปริญญาตรี:
ศศ. บ. มัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท:
คศ.ม. อาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้


- เชฟที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร โดยทำหน้าที่ในฝ่ายการผลิตอาหาร
- เชฟที่ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาสูตรอาหารระดับอุตสาหกรรม
- ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจการประกอบอาหาร ร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายหรือธุรกิจค้าปลีก
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหารของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ หรือธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯfooter banner