header banner

รายละเอียด

มุ่งพัฒนาครูประถมศึกษายุคใหม่ที่มีวินัย มีความประณีต รับผิดชอบ รู้จริงในสิ่งที่ทำ เชี่ยวชาญเชิงบูรณาการวิชาชีพครู เชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทยและเก่งภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี เป็นครูผู้มีเมตตา รักและดูแลเอาใจใส่ศิษย์ ร่วมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

เกณฑ์การรับสมัคร- การจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ทักษะสากลของคนในศตวรรษที่ 21 บทพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นสวนดุสิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDDs) และนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
- คณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมเสริมความเป็นครู เพื่อให้บัณฑิตมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูขององค์กรวิชาชีพ คุรุสภา รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บัณฑิต ในด้านทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพครู ทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการเขียนตัวอักษรไทย พร้อมด้วยทักษะพิเศษอื่นๆ เช่น การสร้างสรรค์งานกระดาษ งานประดิษฐ์ งานจับจีบผ้า เป็นต้น

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ดังนี้
- โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดสุพรรณบุรี
-สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แก่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี


ปริญญาเอก:
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ค.ม. วิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ค.บ. การประถมศึกษา
วิทยาลัยครูนครสวรรค์

ปริญญาโท:
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
กศ.บ. การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ศศ. บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท:
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปริญญาโท:
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต:
ป. บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


1. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
2. ครูผู้ช่วย ครูแนะแนวสำหรับเด็กประถมศึกษา
3. นักวิชาการทางการศึกษา นักวิชาการอิสระ
4. นักเขียนสร้างสรรค์ผลงานทางการประถมศึกษา
5. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาในหน่วยงานต่างๆ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาเขตสุพรรณบุรีfooter banner