header banner

รายละเอียด

หลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพด้วยองค์ความรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ โภชนาการ การประกอบอาหาร การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และการชะลอวัย เพื่อรองรับธุรกิจบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาวะ (Health and Wellness Services)

เกณฑ์การรับสมัคร1. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่บูรณาการศาสตร์ด้านโภชนาการกับศาสตร์ด้านการชะลอวัย
2. ระยะเวลาเรียนตามแผน เพียง 3 ปีครึ่ง
3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในบริบทของวิชาชีพ ด้วยการเรียนการสอน 9 รายวิชาเฉพาะด้าน ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามปกติ
4. สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่ตนเองสนใจได้ แบ่งเป็น
         4.1 กลุ่มวิชาด้านโภชนาการและการชะลอวัย
         4.2 กลุ่มวิชาด้านการประกอบอาหาร
         4.3 กลุ่มวิชาด้านการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
5. เน้นการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ชั้นปี ที่ 1-3
6. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 สามารถเลือกแผนการศึกษาที่ตนเองสนใจได้ แบ่งเป็น
         6.1 แผน ก. การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)
         6.2 แผน ข. การจัดทำโครงงานทางโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรภาพและการชะลอวัย 7. องค์ความรู้และทักษะที่นักศึกษาจะได้รับและพัฒนาเมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตรฯ
         7.1 การเลือกวัตถุดิบ โภชนศาสตร์ อาหารรักษาโรค การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการในแต่ละ ช่วงวัย
         7.2 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารไทย อาหารยุโรป เบเกอรี่ และอาหารทางเลือก
         7.3 การดูแลสุขภาพ ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
         7.4 การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพโดยใช้ศาสตร์การชะลอวัยด้วยอาหาร
         7.5 รู้ทันเทรนด์ธุรกิจ เพื่อเริ่มไอเดียธุรกิจในด้านการบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาวะ
8. หลักสูตรฯ มีการพัฒนารายวิชาใหม่ที่น่าสนใจ ดังนี้
         8.1 กลุ่มวิชาด้านโภชนาการและการชะลอวัย ได้แก่ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร โภชนาการเพื่อการชะลอวัย เวชศาสตร์ชะลอวัย การนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ศาสตร์การดูแลและ หลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
         8.2 กลุ่มวิชาด้านการประกอบอาหาร เน้นการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารไทย อาหารยุโรป เบเกอรี่และเพสตรี้ อาหารทางเลือก อาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยตามยีนส์ อาหารฟังก์ชัน อาหารจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
         8.3 กลุ่มวิชาด้านการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค โภชนาการสำหรับการออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก
         8.4 รายวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และการเป็นที่ปรึกษาและผู้ชี้นำด้านโภชนาการ
9. หลักสูตรฯ มีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์และศิษย์ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
10. มี Facebook Fanpage ของหลักสูตร: http://www.facebook.com/โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์
11. ให้ความสำคัญกับการจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานโดดเด่น และมีการบูรณาการสอดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12. โครงการที่หลักสูตรฯ จัดให้กับนักศึกษา
         - โครงการพัฒนานักศึกษาด้านโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) แบ่งเป็น
                   กิจกรรมที่ 1 การจัดโปรแกรมด้านการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
                  กิจกรรมที่ 2 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
         ในแต่ละกิจกรรมจะมีนักโภชนาการและ Personal Trainer ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และผ่านกรณีศึกษาจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
         - โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพและชะลอวัย เน้นการออกแบบเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งมีการคำนวณพลังงานและสารอาหารด้วยตนเอง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ฐิตา ฟูเผ่า

ปริญญาเอก:
Ph.D. Advance Science and Biotechnology
Osaka University, Japan

ปริญญาโท:
M.Eng. Advance Science and Biotechnology
Osaka University, Japan

ปริญญาโท:
วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท:
M.Sc. Food Management
University of Surrey, United Kingdom

ปริญญาตรี:
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท:
วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี:
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท:
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์-โภชนวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
คศ.บ. อาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์

ปริญญาเอก:
Ph.D. Food and Nutritional Sciences
University of Reading, Reading, Berkshire, United Kingdom

ปริญญาโท:
M.S. Engineering Management
Syracuse University, Syracuse, New York, United States of America

ปริญญาตรี:
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


1. ผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านโภชนาการอาหาร การประกอบอาหารสุขภาพ การ สร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ในโรงพยาบาล คลินิกความงามและชะลอวัย ศูนย์ออก กำลังกาย และสปา
2. นักโภชนาการและผู้ปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการประกอบอาหารใน โรงพยาบาล สถานบริการด้านสุขภาพ และสถานประกอบการด้านสุขภาพและการชะลอวัยของ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร เพื่อสุขภาพ และการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
4. นักวิชาการ และนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการ ประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
5. ผู้นำเสนอข้อมูลด้านโภชนาการและการชะลอวัย และนักสื่อสารข้อมูลอาหาร สุขภาพ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯfooter banner