header banner

รายละเอียด

มุ่งพัฒนาครูประถมศึกษายุคใหม่ที่มีวินัย มีความประณีต รับผิดชอบ รู้จริงในสิ่งที่ทำ เชี่ยวชาญเชิงบูรณาการวิชาชีพครู เชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทยและเก่งภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี เป็นครูผู้มีเมตตา รักและดูแลเอาใจใส่ศิษย์ ร่วมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

การผลิตบัณฑิตใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-bases Learning) และจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based-Education) เน้นให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ เน้นทักษะสากลของคนในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทยร่วมกับความเป็นสวนดุสิต ตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตสวนดุสิต

เกณฑ์การรับสมัคร- การจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ทักษะสากลของคนในศตวรรษที่ 21 บทพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นสวนดุสิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDDs) และนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
- คณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมเสริมความเป็นครู เพื่อให้บัณฑิตมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูขององค์กรวิชาชีพ คุรุสภา รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บัณฑิต ในด้านทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพครู ทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการเขียนตัวอักษรไทย พร้อมด้วยทักษะพิเศษอื่น ๆ เช่น การสร้างสรรค์งานกระดาษ งานประดิษฐ์ งานจับจีบผ้า เป็นต้น
- มีโอกาสได้รับรายได้ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ดังนี้
- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แก่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง
- โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานฯ สังกักสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดลำปาง

ปริญญาโท:
กศ.ม. ประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รัตนาพร หลวงแก้ว

ปริญญาโท:
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท:
ค.ม. การประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท:
ค.ม. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
ค.บ. เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ศษ.ม. การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท:
กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา


1. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
2. ครูผู้ช่วย ครูแนะแนวสำหรับเด็กประถมศึกษา
3. นักวิชาการทางการศึกษา นักวิชาการอิสระ
4. นักเขียนสร้างสรรค์ผลงานทางการประถมศึกษา
5. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางfooter banner