คณะครุศาสตร์
1
0
3
4
สาขาวิชาการประถมศึกษา
1
0
3
4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1
2
3
4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)
1
2
3
4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
1
2
3
4
สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
0
2
3
4
สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
คณะพยาบาลศาสตร์
0
2
3
4
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0
2
3
4
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
0
2
3
4
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0
2
3
4
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
0
0
3
4
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ
คณะวิทยาการจัดการ
1
2
3
4
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
0
2
3
4
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
1
2
3
4
สาขาวิชาการตลาด
1
2
3
4
สาขาวิชาการบริการลูกค้า
1
2
3
4
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
0
2
3
4
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1
2
3
4
หลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
0
2
3
4
สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
3
4
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
0
2
3
4
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
2
3
4
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
1
2
3
4
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
0
2
3
4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1
2
3
4
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
0
2
3
4
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
1
2
3
4
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
1
2
0
4
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)
โรงเรียนการเรือน
1
2
3
4
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
2
3
4
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
2
3
4
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
4
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)
1
2
3
4
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
1
2
3
4
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
1
2
3
4
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
1
2
3
4
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
0
2
3
4
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
4
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
0
2
3
4
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง