รายละเอียด


หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด

หลักสูตรที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์
การประถมศึกษา 40
การศึกษาปฐมวัย 40
การศึกษาปฐมวัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) 30
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30
การประถมศึกษา(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 40
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 40
ภาษาอังกฤษ 60
ภาษาและการสื่อสาร 60
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการบัณฑิต 50
การตลาด 50
การบริการลูกค้า 50
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50
เลขานุการทางการแพทย์ 50
บัญชีบัณฑิต 50
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ 40
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 40
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 30
การท่องเที่ยว 30
ธุรกิจการบิน 40
ธุรกิจการโรงแรม 40
ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30
โรงเรียนการเรือน
คหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 60
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 60
เทคโนโลยีอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 30
การกำหนดและการประกอบอาหาร(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30
คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 50
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
นิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 50
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 50
รัฐศาสตรบัณฑิต(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 50