สาขา จำนวน เกณฑ์การรับสมัคร
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) 20
3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 20
4. สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20
5. สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 20
6. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน 20
7. สาขาวิชาการบริการลูกค้า 40
8. สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 40
9. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 20
10. สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล 40
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20
13. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40
14. สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 20
15. สาขาวิชาธุรกิจการบิน 40
16. สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 40
17. สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) 50
18. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 40
19. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 20
20. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 10
21. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 40
22. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40
23. สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
โรงเรียนการเรือน