รายละเอียด


หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด

หลักสูตรที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20
การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) 20
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 20
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 20
คณะวิทยาการจัดการ
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 20
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
การจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 30
การท่องเที่ยว 30
ธุรกิจการบิน 30
ธุรกิจการโรงแรม 30
ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30
ธุรกิจการบิน(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) 100
โรงเรียนการเรือน
คหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 40
เทคโนโลยีอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 20
การกำหนดและการประกอบอาหาร(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30
คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30