ปฏิทินกิจกรรม

รอบที่ 1 Portfolio12 ต.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2564

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 1. สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th และพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัครได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
2. ตรวจสอบการนำส่ง Portfolio ตามเงื่อนไขที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
2 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ตั้งแต่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://student.mytcas.com
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
4 สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://student.mytcas.com
6 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ https://student.mytcas.com
7 สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 1 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 สละสิทธิ์ได้ที่ https://student.mytcas.com
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
9 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th นำไปชำระได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
10 รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ 15 – 31 มีนาคม 2564 รายงานตัวได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 2 Quota12 ต.ค. 2563 - 23 เม.ย. 2564

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564 สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th และพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัครได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
2 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ตั้งแต่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://student.mytcas.com
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 30 เมษายน 2564 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
4 สอบสัมภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2564 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 พฤษภาคม 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://student.mytcas.com
6 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 10 - 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ https://student.mytcas.com
7 สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 2 (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2) 12 - 13 พฤษภาคม 2564 สละสิทธิ์ได้ที่ https://student.mytcas.com
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
9 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 15 – 21 พฤษภาคม 2564 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th นำไปชำระได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
10 รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ 28 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2564 รายงานตัวได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 3 Admission7 - 15 พ.ค. 2564

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) ตั้งแต่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com
2 เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS และชำระเงินค่าสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564 สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com
3 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 26 พฤษภาคม 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://student.mytcas.com
4 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หรือ แสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2 (ผู้สมัครที่ไม่แสดงความจำนงถือว่าเป็นผู้ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3) 26 - 27 พฤษภาคม 2564 https://student.mytcas.com
5 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 1 มิถุนายน 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://student.mytcas.com
6 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา 2 มิถุนายน 2564 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 มิถุนายน 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
8 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 10 – 16 มิถุนายน 2564 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th นำไปชำระได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
9 รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ 13 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 รายงานตัวได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th

รอบที่ 4 Direct Admission3 – 11 มิถุนายน 2564

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS
(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)
ตั้งแต่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://student.mytcas.com
2 เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 3 – 11 มิถุนายน 2564 สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th และพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัครได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
3 สอบสัมภาษณ์ ระหว่าง 3 - 14 มิถุนายน 2564 เป็นไปตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th
5 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 3 – 21 มิถุนายน 2564 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่เว็บไซต์ https://entrance.dusit.ac.th นำไปชำระได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
6 รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 รายงานตัวได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th