คณะและโรงเรียน

ลำดับ หลักสูตร/สาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
คณะครุศาสตร์ Portfolio Quota Admission1 Admission2 Direct Admission
1 สาขาวิชาการประถมศึกษา 20 20 20
2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 20 20
3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 20 20 20 20
4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) 20 20 20 20 20
5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 20 30 20 20 20
6 สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 20 20 20 20
7 สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30 20 20 20
รวมจำนวน 120 120 140 140 100
คณะพยาบาลศาสตร์ Portfolio Quota Admission1 Admission2 Direct Admission
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 20 100 50
รวมจำนวน 20 100 50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Portfolio Quota Admission1 Admission2 Direct Admission
1 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 30 40 40
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 60 60
3 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 60 60 60
4 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ 30 30
รวมจำนวน 120 190 190
คณะวิทยาการจัดการ Portfolio Quota Admission1 Admission2 Direct Admission
1 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน 30 20 20 20 20
2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 40 40 40
3 สาขาวิชาการตลาด 15 30 40 25
4 สาขาวิชาการบริการลูกค้า 15 30 40 45 40
5 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 15 30 35 30 40
6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 60 60 20
7 หลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 20 40 60 40
8 สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล 40 30 30 40
รวมจำนวน 95 260 325 290 160
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Portfolio Quota Admission1 Admission2 Direct Admission
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 30 30 40
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 20 20 20 20
3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 40 40
4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 30 30 30 40
รวมจำนวน 60 110 120 120 100
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ Portfolio Quota Admission1 Admission2 Direct Admission
1 สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 20 30 30 20
2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 60 60 60
3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน 20 30 60 60 40
4 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 60 60 60
5 สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30 30 30 30 40
6 สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน) 200 70 10 50
รวมจำนวน 270 270 240 250 150
โรงเรียนการเรือน Portfolio Quota Admission1 Admission2 Direct Admission
1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 40 60 60
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 60 60 60
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 20 15 15 40
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 30 20 15 15 20
5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) 30 20 15 15 10
6 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 20 20 20 40
7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 60 40 40 40
8 สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 40 60 40 40 40
รวมจำนวน 280 300 265 265 190
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง Portfolio Quota Admission1 Admission2 Direct Admission
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 20 40 40
2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 20 40 40
3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ) 20 40 40
รวมจำนวน 60 120 120
คณะครุศาสตร์
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
20 20 20
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
20 20 20
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
30 60 60
คณะวิทยาการจัดการ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
40 40 40
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
15 30 40 25
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
30 60 60 20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
60 60 60
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
20 30 60 60 40
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
60 60 60
โรงเรียนการเรือน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง